Leela's logo homepage | biography | music store | lyrics | photos | video | articles | concerts & news | leela's mind | contact | עברית

Backback to all lyrics בחזרה לכל המיליםBack

כל-כך נמוך/הפרפר - מילים

כל-כך נמוך/הפרפר

כל-כך נמוך

מילים ולחן: לילך עין-הבָּר

אתה כל-כך מיוחד
כל-כך מיוחד
אף פעם לא היה לי
מישהו כמוך
כל-כך מיוחד

כל-כך נמוך
הבאת אותי
כל-כך נמוך
הבאת אותי

אתה כל-כך מיותר
כל-כך מיותר
אף פעם לא היה לי
מישהו כמוך
כל-כך מיותר

כל-כך נמוך
הבאת אותי
כל-כך נמוך
הבאת אותי
כל-כך נמוך
הבאת אותי
כל-כך נמוך
הבאת אותי

מה שטוב
שאין יותר נמוך מזה
ועכשיו
אני יכולה רק לעלות

כל-כך נמוך
הבאת אותי
כל-כך נמוך
הבאת אותי

אתה כל-כך מיוחד
כל-כך מיותר

~

הפרפר

מילים ולחן: לילך עין-הבָּר

האם חיית
את חייך במלואם?
האם חיית
אלף פעמים אותו יום פעם אחר פעם?
האם חיית אלף ימים שונים?
האם הכל ניכר לך על הפנים?

ועכשיו
ניגע, ניגע, ניגע
עד שייגמר
עד שניסע
ניסע , ניסע , ניסע
למקום אחר

האם הבחנת
בשקשוק כנפיו של הפרפר?
האם ידעת
איך זה משפיע לי על כל דבר?
האם הבנת
כמה שכיף חולף?
האם תוכל לומר לרגע שאתה אוהב?

ועכשיו
ניגע, ניגע, ניגע
עד שייגמר
עד שניסע
ניסע , ניסע , ניסע
למקום אחר

וכשתביט על הפרפר
שמשקשק כנפיים
כשתלווה אותי לשדה התעופה
ונסתכל, ונמלמל,
ונחכך ידיים
ואז נבין
היתה תקופה כזו יפה

ועכשיו
ניגע, ניגע, ניגע
עד שייגמר
עד שניסע
ניסע , ניסע , ניסע
למקום אחר 


Leela Music MyspaceMyspace Copyright © 2001 All Rights Reserved to Leela     
Mailing List Mailing List